Conference organisation

  • Dr. Ying Jiang (Associate Professor in Finance) – Co-chair
  • Dr. Xiaoquan Liu (Professor in Finance) – Co-chair
  • Dr. Xiaogang Bi (Associate Professor in Finance)
  • Dr. Wei Huang (Associate Professor in Finance and Accounting)
  • Ms. Carol Chen
  • Ms. Joy Chen